„STATUT INTENSON SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Firma spółki brzmi: INTENSON Spółka Akcyjna.------------------------------------
 2. Spółka może używać skrótu firmy: INTENSON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.---------------------------------------------------------------------------------
 3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu INTENSON Spółka Akcyjna określana jest jako Spółka.----------------------------------------------------------------
 • 2.

Siedzibą Spółki jest Całowanie.--------------------------------------------------------------

 • 3.
 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki INTENSON EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.----------------------------------
 2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki INTENSON EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną.-------------------------------------------
 • 4.

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.--------------------------------------------------

 • 5.
 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.------------------
 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i zawartych umów międzynarodowych.-----------------------------------------------------------------------------------------------
 • 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----------------------------------------------------

Przedmiot działalności Spółki

 • 7.
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------
 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),-------
 • działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z),------------------
 • produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z),----------------------------
 • pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z),--
 • produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),------------
 • produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),---------
 • przetwórstwo     herbaty     i     kawy  (PKD 10.83.Z),-----------------------------
 • produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),------------------------------------------------
 • produkcja artykułów    spożywczych    homogenizowanych    i    żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z),---------------------------------------------------------
 • produkcja pozostałych      artykułów      spożywczych,      gdzie      indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),-------------------------------------------------
 • produkcja   napojów   bezalkoholowych;   produkcja   wód   mineralnych   i   pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),-----------------------------------------------
 • produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),---------------------------------------------------------------------
 • produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),-------------------------------------
 • produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),--------------
 • produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),-----------------------------------
 • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),--------------------------------
 • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),------------------------------------
 • sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),-------------------
 • sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),-------------
 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),-----------------------------------------------
 • sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),--------------------------------
 • sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),-------------------------
 • sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),-
 • sprzedaż  detaliczna  kosmetyków  i  artykułów  toaletowych  prowadzona  w  wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),-------------------------------------------------------------
 • sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub  Internet (PKD 47.91.Z),------------------------------------------------------------------------
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).---------------------------------
 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.--------------------------
 • 8.

Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.---

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

 • 9.
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.263.832,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote).-----------------------------
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.638.320 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.638.320.------------------------------------------------------------------
 3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i zostały wydane za udziały w spółce INTENSON EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.--------
 4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.-----------------------------------------------------------------------------------
 5. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.---------------------------------------------------------------------
 • 10.
 1. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.---------------------------------------------------------------------------------------
 2. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----------------------------------------------------
 3. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to akcji zdematerializowanych.------------------------------------------
 • 11.
 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.-------------------------------------
 2. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych akcjonariuszy pozbawić prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.---------------------------------------------------------------------------------------
 • 12.
 1. Akcje mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).----
 2. Umorzenie akcji następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia przez obniżenie kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------
 3. Wynagrodzenie za umorzone akcje należne akcjonariuszowi zostanie określone wg wartości rynkowej. Umorzenie akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym nastąpi po średnim kursie z ostatnich 3 miesięcy przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określać uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.---
 4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
 • 13.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym zamienne na akcje, a także obligacje dające pierwszeństwo do objęcia akcji nowych emisji lub prawo do udziału w przyszłych zyskach.------------------------------

Rozdział III

Organy Spółki

 • 14.

Organami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------

 1. a) Walne Zgromadzenie,-----------------------------------------------------------------
 2. b) Rada Nadzorcza,----------------------------------------------------------------------
 3. c) Zarząd.----------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE

 • 15.
 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----------------------------------
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.------------------------------------------------------------
 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie.--------------
 4. Zasady zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń oraz podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
 5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.---------------------
 • 16.
 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad.--------------------------------------------------
 2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.---------------------------
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej.------
 4. Walne Zgromadzenie jest władne, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.----------------------------------------------------------
 • 17.
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu, a w szczególności:-------------
 2. a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-------------------
 3. b) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----------------------------------------------------------------------------------
 4. c) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------------------------------------------------------
 5. d) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,--------------------------
 6. e) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------------------------
 7. f) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy,----------------------------------------
 8. g) zmiana Statutu,------------------------------------------------------------------------
 9. h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,------------------------
 10. i) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,----------------------
 11. j) podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki,
 12. k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,-------------------------------
 13. l) emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi prawo do udziału w zysku,-------------------------------------------
 14. m) podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki,-----------
 15. n) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy,-----------------------------------------------------------
 16. o) przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,----------------------------
 17. p) określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy.---------------------------------
 18. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------
 • 18.
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------
 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.----------------------------------------------------------------------------

RADA NADZORCZA

 • 19.
 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-------------
 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.----------------------------------
 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustanawia każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 4. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------
 • 20.
 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.--------------------------------------------------------------------------
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy mu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady.------------------------------------------------
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.---------------------------------------
 • 21.
 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.----
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który określa tryb jej postępowania.------------------------
 3. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.----------------------------------------------------------------------
 • 22.
 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-------
 2. Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, że może delegować poszczególnych członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.--------------------------------
 3. Wykonując czynności nadzorcze Rada ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty tychże opinii ponosi Spółka.--------------------------------------------------------------
 4. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------
 5. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.-------------------------------------------------------
 • 23.
 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.-------------
 2. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej kompetencji Rady, uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:-------
  1. powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu,-----------------------------------------------------------------------------------
  2. określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----------------------------------------------------
  3. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych,------------------------------------------------------------------------------
  4. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu,---------------------
  5. przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,-------------------------------------------
  6. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------
 • 24.
 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-------------------------------------------------------
 2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.---------------------------------------------------------------------------------

                                                             ZARZĄD SPÓŁKI

 • 25.
 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która każdorazowo określa liczbę członków Zarządu w czasie kadencji. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.------------------------------------------------------------------
 2. Uchwała Rady Nadzorczej może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------
 3. Członkowie Zarządu mogą być przez Radę Nadzorczą w każdej chwili odwołani, co nie pozbawia ich roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.----------------------------------------
 • 26.
 1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----------------------------------
 2. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.---------------------
 3. Zarząd upoważniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nie objętych wyłączną kompetencją innych organów, na postawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu.-------------
 4. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i prowadzić sprawy Spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym.-------------------------------------
 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.---------------------------------------
 • 27.
 1. Do składania oświadczenia w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.---------------------------------------------------------------------
 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.-----------------------------------------------------------------------
 3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.---------------------
 • 28.

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagradzania, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu może upoważnić jednego lub więcej Członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.-----------------------------

 • 29.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawach tych, za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub inny, upoważniony przez niego członek Rady.------

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

 • 30.
 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----------------------------------------
 2. kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------
 3. kapitał zapasowy,---------------------------------------------------------------------
 4. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-------------------------
 5. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.----------------------------------------------------------------------------------
 6. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------
 • 31.
 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-------------------------------------
 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-------------------------------------
 3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.------
 4. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).--------------------------------------------------------
 5. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----------------------------------------
 6. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.---

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • 32.
 1. Rozwiązanie Spółki następuje:------------------------------------------------------------
 2. na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,-----------------------------------------
 3. w razie ogłoszenia upadłości Spółki,------------------------------------------------
 4. z innych prawem przewidzianych przyczyn.---------------------------------------
 5. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------
 6. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.------------------------------
 • 33.
 1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.---
 2. We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-------------------------------------------------------------------------

***