Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intenson S.A. z siedzibą w Karczewie, przy ul. Całowanie 94G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000941228, posiadająca NIP: 5322050957 (dalej jako “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@intenson.pl.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: odo@seka-hr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienie realizacji umowy łączącej Panią/Pana – w zakresie identyfikującym oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu, adres) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy;
 • wykonanie ciążących na ADO obowiązków prawnych– podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów w tym zapewnienie obrotu prawnego poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z realizacją umów oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4. Odbiorcy danych

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji.

 

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.