Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QUILO sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, przy ul. Całowanie 94G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000817920, posiadająca NIP: 5322086777 (dalej jako “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@intenson.pl.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: odo@seka-hr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora, tj. przesyłania newslettera w postaci e-miesięcznika na wskazany adres mailowy w przypadku wyrażenia zgody - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO związku z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.

 

5. Okres przechowywania danych

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda do momentu jej wycofania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO. Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


 
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.