Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:

 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intenson S.A. z siedzibą w Karczewie, przy ul. Całowanie 94G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000941228, posiadająca NIP: 5322050957 (dalej jako “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@intenson.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego odo@seka-hr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Pani pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wprowadzonym monitoringiem wizyjnym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, którym jest w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia oraz
 • ewentualne dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

Administrator oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków.

 

4. Odbiorcy danych

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. firmom serwisowym;

 

5. Okres przechowywania danych

Nagrania obrazu będziemy przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania z monitoringu zostaną usunięte.  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

Przysługuję Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.