Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:

 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intenson S.A. z siedzibą w Karczewie, przy ul. Całowanie 94G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000941228, posiadająca NIP: 5322050957 (dalej jako “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@intenson.pl

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego odo@seka-hr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji ewentualnej umowy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. kontaktu w związku ze współpracą– podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą i załatwianie sprawy.
 3. korzystania z produktów i usług oferowanych przez ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 4. wykonania zawartych umów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 7. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
 8. przesyłania drogą telefoniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą 07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
 9. wysyłki newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing swoich produktów i usług,
 10. kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 11. prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta,
 12. rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,
 13. udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 14. archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.


4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.


 
5. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.