Regulamin

Regulamin oraz polityka prywatności
REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO intenson.pl z 24.05.2018r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje przeglądania treści w ramach portalu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego intenson.pl;
4. Portal internetowy – serwis internetowy dostępny pod intenson.pl;

II. Postanowienia ogólne
2.5. Korzystanie z portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
b.) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
c.) Opera w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
d.) Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie;
2.6. W celu korzystania z portalu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu intenson.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania z portalu Internetowego
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania z portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania z portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Intenson Europe Sp. z o.o.,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach portalu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IX. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Intenson Europe Sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Intenson Europe Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Intenson Europe Sp. z o.o.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

X DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547193, NIP: 5322050957, REGON: 360968814, dalej: „INTENSON EUROPE Sp. z o.o.”.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, INTENSON EUROPE Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”.
INTENSON EUROPE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. INTENSON EUROPE Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, INTENSON EUROPE Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta. W procesie profilowania przetwarzane są następujące dane:
a) analizy profilu demograficznego usera,
b) zachowania na stronie internetowej.
W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@intenson.pl
Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać pod adresem: https://partner.intenson.pl/Page/Details/4
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, bumerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez INTENSON EUROPE Sp. z o.o., w celu realizacji działań marketingowych i handlowych.
Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez INTENSON EUROPE Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.
Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Intenson Europe Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności
Korzystając z intenson.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego
Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480)
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
1. dane kontaktowe
– przetwarzane będą w celu realizacji działań marketingowych i handlowych – na podstawie a

Regulamin oraz polityka prywatności

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO intenson.pl z 24.05.2018r.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje przeglądania treści w ramach portalu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego intenson.pl;
 4. Portal internetowy – serwis internetowy dostępny pod intenson.pl;

 

 1. Postanowienia ogólne

2.5. Korzystanie z portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub

b.) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub

c.) Opera w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub

d.) Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie;

2.6. W celu korzystania z portalu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu intenson.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania z portalu Internetowego

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Intenson Europe Sp. z o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach portalu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Intenson Europe Sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Intenson Europe Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Intenson Europe Sp. z o.o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

X DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547193, NIP: 5322050957, REGON: 360968814, dalej: „INTENSON EUROPE Sp. z o.o.”.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, INTENSON EUROPE Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”.

INTENSON EUROPE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. INTENSON EUROPE Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, INTENSON EUROPE          Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta. W procesie profilowania przetwarzane są następujące dane:

 1. a) analizy profilu demograficznego usera,
 2. b) zachowania na stronie internetowej.

W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@intenson.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać pod adresem: https://partner.intenson.pl/Page/Details/4

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, bumerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez INTENSON EUROPE Sp. z o.o., w celu realizacji działań marketingowych i handlowych.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez INTENSON EUROPE Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.

Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Intenson Europe Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka prywatności

Korzystając z intenson.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego

Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480)

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:

 1. dane kontaktowe

– przetwarzane będą w celu realizacji działań marketingowych i handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8) INTENSON EUROPE Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności jego zachowań na portalu, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.

 • wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
 • nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane z portalem, czyli odpowiedź na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub wysyłania newslettera.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary portalu intenson.pl wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera przeglądającego stronę.
Służą one wyłącznie do identyfikacji użytkownika w celu uproszczenia operacji.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

 

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę za pomocą mechanizmów obsługi plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej.

Strona może również wykorzystywać pliki cookie firm trzecich:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach naszych Partnerów:

 1. Facebook
  https://www.facebook.com/business/gdpr#Przekazywanie-danych-
 2. Google
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Profilowanie

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie Twojego zachowania oraz dopasowanie treści do Twoich zainteresowań. Możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

Uwagi końcowe

Komercyjne wykorzystywanie jakichkolwiek treści, znaków lub obrazów zawartych na portalu intenson.pl bez zgody firmy Intenson Europe Sp. z o.o. jest zabronione.
Przeglądając, zapisując się do newslettera bądź korzystając z formularza kontaktowego na portalu intenson.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Firma Intenson Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, każdą osobę lub firmę wykorzystującą treści zawarte w witrynie intenson.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
intenson.pl gwarantuje, że wprowadzane zmiany nigdy pozwolą na udostępnienie osobom lub firmom trzecim danych personalnych lub adresowych Klientów.