Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://intenson.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy https://intenson.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie.

1.2 Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Towarów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3 Regulamin jest udostępniany przez Sprzedającego każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego oraz można pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
c) Opera w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie, lub
d) Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą javascript i plików cookie.

1.5 Sprzedający informuje, że publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami dla Klientów (pozyskiwanie lub modyfikowanie danych) ze strony osób nieuprawnionych. Z tego też względu każdy Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują ryzyko wystąpienia wskazanych wyżej zagrożeń. W szczególności, Klienci powinni dokonywać aktualizacji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych oraz stosować programy antywirusowe i inne narzędzia chroniące tożsamość osób użytkujących sieć Internet. W przypadku korzystania przez Klienta z Konta w Sklepie internetowym, Klienci powinni chronić hasła dostępowe oraz inne dane umożliwiające zalogowanie się do usług świadczonych przez Sprzedającego.

1.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

1.7 Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Pojęcia

2.1. Pojęcia użyte w regulaminie:

a) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić na rzecz Sprzedającego za Towar;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e) Konto – konto utworzone przez Klienta w Sklepie internetowy;

f) Odnowienie Subskrypcji – automatyczne złożenie ponownego zamówienia subskrypcyjnego;

g) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową;
h) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego https://intenson.pl/;

i) Sklep internetowy/ Sklep – serwis internetowy dostępny poprzez stronę internetową https://intenson.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

j) Sprzedający, Spółka – QUILO Sp. z o.o. z siedzibą w Całowaniu, Całowanie 94G, 05-480 Karczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000817920, posiadającą NIP 5322086777 oraz REGON 385035282, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@intenson.pl, nr telefonu: +48 531 942 019;

k) Subskrypcja - usługa polegająca na stałej dostawie wybranych przez Klienta Towarów z określoną przez niego częstotliwością;

l) Towary – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

m) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego;

n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.);

p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

q) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

r) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689).3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Korzystania ze Sklepu internetowego rozpoczyna się z chwilą rejestracji w ramach sklepu.

3.2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

3.3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia oraz wskazanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień na stronie https://intenson.pl/ - 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.5. Sklep internetowy realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 

4. Informacje dotyczące towarów

4.1. Sprzedający poprzez Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

4.2. Towary przedstawione w Sklepie internetowym są nowe, zgodne z opisem i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

4.4. Cena Towaru widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.5. Sprzedający w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Towarów. Obok informacji o obniżce Towaru, Sprzedający uwidacznia najniższą Cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedający uwidacznia najniższą Cenę Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4.6. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w ust. 4.5., nie mają zastosowania.

4.7. Towary objęte promocją lub wyprzedażą posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

 

5. Zawarcie umowy sprzedaży

5.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedającego sposobem, zgodnie z Regulaminem.

5.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

5.3. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie.

5.5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 5.4. powyżej, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

5.6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a co najmniej: cenę, rodzaj i ilość Towarów nabywanych w ramach Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
b) Regulamin Sklepu,
c) oraz formularz odstąpienia od umowy.

5.7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5.5. powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

5.8. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Towaru i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia.

6. Dostawy

6.1. Koszty dostawy Towarów, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

6.2. Na termin dostawy Towarów składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Towarów przez przewoźnika:

a) czas kompletowania Towarów wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu:

(i) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy sprzedaży na rachunku Sprzedającego, albo
(ii) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności, lub
(iii) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,

b) dostawa Towarów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

6.3. Dostawa Towarów ograniczona jest wyłącznie do obszaru Polski, na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres.

6.4. Dostawa Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez paczkomaty Inpost oraz automaty paczkowe: Orlen Paczki.

 

7. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

7.2. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:

a) przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego 17105010251000009080767982;

b) płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności: przelewy24.pl, Blik, PayPal. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci;

c) kartą płatniczą lub przelewem poprzez szybkie przelewy internetowe. Tego rodzaju płatności są obsługiwane przez przelewy24.pl;
d) płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.

7.3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

7.4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Towaru od dostawcy.

7.5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej lub strony ustaliły inaczej.

7.6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 7.2 lit. a-c, Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

7.7. Przy wyborze płatność online, Zamówienie zostanie anulowane jeśli:
a) dane teleadresowe są na tyle niedokładne, że uniemożliwia to dostawę lub kontakt z Klientem w celu potwierdzenia danych,
b) płatność za Zamówienie nie nastąpi w terminie do 72 godzin.

 

8. Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu, za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedającego lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.

8.3. Zawiadomienia o braku zgodności Towaru z umową lub wadzie oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@intenson.pl lub pisemnie na adres: Całowanie 94G, 05-480 Karczew, Polska.

8.4. W zawiadomieniu złożonym w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Towar Sprzedającego, a Sprzedający zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.

8.5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

8.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

8.7. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Towarów przez Sprzedającego. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, w przypadkach m.in.:

a) gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest istotna,
b) gdy Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
c) gdy brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży.

8.8. W związku z uzasadnioną reklamacją Konsumenta, Sprzedający odpowiednio:
a) pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Towaru,
b) pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Towaru,
c) obniża cenę Towaru (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta o obniżeniu ceny,
d) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający zwraca cenę Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar do Sprzedającego na koszt Sprzedającego.

8.9. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa na adres e-mail wskazany przy Zamówieniu.

 

9. Przedsiębiorcy na prawach konsumentów

9.1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta, pod warunkiem, że zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego – umowa nie będzie miała charakteru zawodowego dla Przedsiębiorcy, jeśli Przedsiębiorca nie zawiera jej w ramach dokonywanych czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

9.2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 9.1. jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
a) niedozwolonych postanowień umownych,
b) odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Towaru z umową,
c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
d) zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

9.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 9.1. traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedającym posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

9.4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 9.1 powyżej nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta, jak również Prezesa UOKiK.

 

10. Odstąpienie od umowy

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.2. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

d) dla pozostałych umów (w tym dla Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym) – od dnia zawarcia umowy.

10.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10.4. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@intenson.pl lub pisemnie na adres: Quilo Sp. z o.o., Całowanie 94G, 05-480 Karczew, Polska.

10.5. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.6. Jeżeli Konsument skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.

10.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

10.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

10.9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszt zwrotu Towarów obciąża Konsumenta.

10.10. Konsument odsyła Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: Quilo Sp. z o.o., Całowanie 94G, 05-480 Karczew, Polska.

10.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru umożliwiony przez Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dla danego Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności online, Sprzedający dokonuje rozliczenia za pośrednictwem tego systemu.

10.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli podmiot wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez podmiot utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

10.15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającemu, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie.

 

11. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

11.1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) umożliwienie zawierania Umów sprzedaży Towarów,
b) prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
c) Subskrypcję,
d) Newsletter.

11.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Sprzedającego w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

11.3. Sprzedający ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

11.4. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w pkt 11.1 Regulaminu przez Spółkę jest nieodpłatne.

11.5. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta,

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Klienta uzupełnionego formularza rejestracji,

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą odwołania Subskrypcji.

d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

11.6. Sprzedający zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

12. Zasady publikowania opinii

12.1. Sprzedający umożliwia publikowanie opinii o swoich Towarach na stronie Sklepu internetowego. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

12.2. Klient może wystawić w Sklepie Sprzedającego opinię tylko o Towarze faktycznie zakupionym przez tego Klienta w Sklepie Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów sprzedaży w celu wystawienia opinii o Towarze. Opinia o Sklepie może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu internetowego.

12.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

12.4. Sprzedający może dokonać weryfikacji, czy publikowane opinie o Towarach pochodzą od Klientów, którzy zakupili dany Towar w Sklepie Sprzedającego. W tym celu Sprzedający może dokonać przed opublikowaniem opinii jej weryfikacji. Weryfikacja może polegać na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu internetowego – w tym wypadku Sprzedający może sprawdzić, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Towarze może sprawdzić dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Towar.

12.5. W razie wątpliwości Sprzedającego lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedającego przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.

12.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedającego.

12.7. Klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie internetowym www.intenson.pl.

12.8. Sprzedający nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

13.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

13.2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

13.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: QUILO Sp. z o.o., Całowanie 94G, 05-480 Karczew, mailowo pod adres kontakt@intenson.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

13.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

13.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

14. Subskrypcje

14.1. Klient może rozpocząć Subskrypcję Towaru, wybierając opcję Subskrypcja na stronie danego Towaru (o ile ta opcja jest dostępna dla danego Towaru). Klient rozpoczyna Subskrypcję, wybierając i zamawiając Towar, oraz deklarując z jaką częstotliwością ma on być wysyłany. Sklep pobiera płatność i wysyła Klientowi Towar z wybraną przez niego częstotliwością (Odnowienie Subskrypcji).

14.2. Subskrypcja Towaru umożliwia Klientowi nabycie go za cenę niższą niż przy zakupie jednorazowym.

14.3. Klient wybierając opcję Subskrypcji wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności (kartą kredytową: Visa, MasterCard, Maestro; płatności: PayPal) z karty płatniczej Klienta kwoty Subskrypcji wraz z kosztami Dostawy (jeśli dostawa jest odpłatna).

14.4. Klient może w każdym momencie edytować Subskrypcję.

14.5. Edycja Subskrypcji jest możliwa przez Konto Klienta, do którego Klient ma dostęp po złożeniu Zamówienia Towaru w Subskrypcji.

14.6. Edycja Subskrypcji umożliwia zmianę sposobu płatności, adresu wysyłki, częstotliwości Odnowienia Subskrypcji oraz terminu Odnowienia Subskrypcji.

14.7. Klient może w każdym momencie anulować Subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym.

14.8. Anulowanie Subskrypcji jest możliwe przez wybranie odpowiedniej opcji na Koncie klienta.

 

15. Rozwiązanie umów o świadczenie usług elektronicznych

15.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),

b) Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kontakt@intenson.pl;

c) Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia)

15.2. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

15.3. Spółka i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

16. Własność intelektualna

16.1. Spółka jest podmiotem pośredniczącym w sprzedaży produktów spółki Intenson S.A. z siedzibą w Całowaniu działającym w oparciu o umowę zawartą z Intenson S.A. i posiada wszelkie zgody i uprawnienia do zamieszczania Towarów i treści na stronie Sklepu internetowego.

16.2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Spółki. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Spółce, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron Sklepu, bez zgody Spółki.

16.3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Spółce i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

16.4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów nazwy firm i ich logo użyte na stronach internetowych Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach internetowych Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

 

17. Dane osobowe

17.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Spółka.

17.2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem.

17.3. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

17.4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy Sprzedaży (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Spółka dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego zakupów w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb. W procesie profilowania przetwarzane są następujące dane:
a) historia zakupów dokonywanych przez Klienta,
b) zachowania na stronie internetowej.

17.5. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@intenson.pl Zasady przetwarzania danych osobowych, podanych w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać na stronie "Polityka Prywatności" Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Spółkę, w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu dostawy, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Niezależnie od treści pkt 17 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym oraz partnerom Spółki na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Postanowienia końcowe

18.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są na podstawie polskiego prawa.

18.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zostanie za sprzeczne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, wówczas zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu nie zostanie w żaden sposób naruszona i pozostaną one w mocy, a Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zastąpić postanowienie nieważne lub niewykonalne postanowieniem ważnym i wykonalnym, a maksymalnie zbliżonym do oryginalnego postanowienia i pozwalającym (w największym możliwym zakresie) na osiągnięcie celów pierwotnie przewidzianych w zakwestionowanym postanowieniu, względnie interpretowane i stosowane będą pozostałe postanowienia w taki sposób, aby w maksymalnym możliwym stopniu osiągnąć cel i zamiar wyrażony w Regulaminie.

18.3. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Sprzedającym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z podpunktem 18.4 tego punktu.

18.4. Dla ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, właściwy będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Spółki.

18.5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

18.6. Wykaz Sadów Polubownych Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

18.7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Załącznik nr 1
Wzór odstąpienia od umowy

Miejscowość, data ………………………
.........................................................
.........................................................
.........................................................
/Imię i nazwisko Kosnumenta/


.........................................................
.........................................................
.........................................................
/Nazwa i adres przedsiębiorcy/

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja …………………………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) /umowy o świadczenie następujących usług (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………..
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków (**):……………………………………..
Posiadacz rachunku: ……………………………………..…………………………………………………..
podpis Konsumenta
/tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej/

(*)Niepotrzebne skreślić (**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty